Postup na poukázanie 2% z daní za rok 2023 pre FO a PO

Aktuálne tlačivo si môžete stiahnuť tu

 

  • POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCA

15. 2. 2024 – do tohto termínu je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“. Následne je potrebné vyplniť tlačivo „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ (aktuálne tlačivo si môžete stiahnuť vyššie, staré verzie tlačív nebudú daňové úrady akceptovať).

30. 4. 2024 – do tohto termínu je potrebné obe tlačivá /VYHLÁSENIEPotvrdenie o zaplatení dane/ doručiť alebo zaslať poštou na ktorýkoľvek daňový úrad.

!!! Stačí nám zaslať Vaše Potvrdenie o zaplatení dane a my už za Vás vyplníme VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a aj ho zanesieme na daňový úrad. Odpadne Vám tak táto povinnosť 🙂 !!!

  • POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive uvedie údaje o prijímateľovi 2% a výške poukázanej sumy.

31. 3. 2024 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať len jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

  • POSTUP NA POUKÁZANIE 1% (2%) Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

Právnická osoba (firma) vyplní údaje o prijímateľovi 1% (2%) a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.

2% z dane môže poukázať právnická osoba (firma) v prípade, že počas roka 2023 až do termínu na podanie DP poskytla finančný dar vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

31. 3. 2024 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak).

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Výška darovanej sumy pre jedného prijímateľa predstavuje minimálne 8 €.

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Pomáhame Matejkovi

Sídlo: Bystrická 2566/80, 040 11 Košice

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 53488911

Kópie potrebných dokladov nám prosím doručte najneskôr do 30.06.2024.