2% z daní

Finančné prostriedky získané z 2% z daní nepredstavujú žiadne dodatočné náklady, pretože tieto peniaze pochádzajú už zo zaplatených daní. Využite túto možnosť, aby sme spoločnými silami mohli pomôcť nášmu Matejkovi.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCA

15. 2. 2021 – do tohto termínu musíte požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Následne je potrebné vyplniť tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ (aktuálne tlačivo si môžete stiahnuť nižšie).

30. 4. 2021 – do tohto termínu je potrebné obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením) doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z dane).

31. 3. 2021 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z dane) priamo v daňovom priznaní.

31. 3. 2021 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak).

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.

Poznámka pre všetky FO a PO:
Výsledná suma do výšky 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že

a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,

b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu

príklad :

7,782 € zaokrúhlime to podľa a) na 7,78 €

7,785 € zaokrúhlime to podľa b) na 7,79 €

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno: Liberta, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 45734666
Sídlo: Obrancov mieru 18, 040 01 Košice

Kópie potrebných dokladov doručte najneskôr do 30.06.2021

– emailom na adresu:

info@pomahamematejkovi.sk

– poštou alebo osobne na adresu:

Bystrická 2566/80, 040 11 Košice

Aktuálne tlačivo si môžete stiahnuť tu