Matejkove 3 pracovné zošity – Prvé kreslenie, Prvé počítanie a Prvé čítanie

12,00 

Objednaj si od nás Matejkove 3 pracovné zošity – Prvé kreslenie, Prvé počítanie a Prvé čítanie a podporíš tak činnosť nášho občianskeho združenia.

Podpor nás sumou 12 eur a celý set 3 pracovných zošitov dostaneš od nás ako darček.

Kategórie:

Popis

Súbor troch pracovných zošitov, Učíme sa s Matejkom čítať, písať a počítať  je predovšetkým  zameraný na rozvoj špecifických  funkcii pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  v predprimárnom vzdelávaní. Taktiež aj v  primárnom vzdelávaní pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, pre žiakov s mentálnym postihnutím v 1. ročníku špeciálnej školy a pre deti s Downovým syndrómom. Bude mať uplatnenie aj v bežnej materskej škole.

Ide o praktickú učebnú pomôcku, ktorá je zameraná na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti, budovania matematických pojmov. Obsah pracovných zošitov je vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre deti v predprimárnom období a dlhoročných pracovných skúsenosti autorky, práve s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít a s mentálne postihnutými deťmi.

Jednoduché aktivity vhodné pre školské aj domáce prostredie pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

Úspešný vstup dieťaťa do školy predpokladá istú úroveň psychického, fyzického emocionálneho a sociálneho vývinu. Hravá činnosť  je nahradená školskou prácou, učením, ktoré vyžaduje aktívnu pozornosť, koncentráciu, obmedzenie pohybu, spoluprácu, podriadenie sa pracovnému tempu, školskému poriadku a disciplíne. Zvládnuť práve tieto činnosti sa javí ako veľký problém pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.