Matejkove 3 pracovné zošity – Prvé kreslenie, Prvé počítanie a Prvé čítanie

Súbor troch pracovných zošitov, Učíme sa s Matejkom čítať, písať a počítať je predovšetkým zameraný na rozvoj špecifických funkcii pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predprimárnom vzdelávaní. Taktiež aj v primárnom vzdelávaní pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, pre žiakov s mentálnym postihnutím v 1. ročníku špeciálnej školy a pre deti s Downovým syndrómom. Bude mať uplatnenie aj v bežnej materskej škole.

Ide o praktickú učebnú pomôcku, ktorá je zameraná na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti, budovania matematických pojmov. Obsah pracovných zošitov je vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre deti v predprimárnom období a dlhoročných pracovných skúsenosti autorky, práve s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít a s mentálne postihnutými deťmi.

Jednoduché aktivity vhodné pre školské aj domáce prostredie pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

Úspešný vstup dieťaťa do školy predpokladá istú úroveň psychického, fyzického emocionálneho a sociálneho vývinu. Hravá činnosť je nahradená školskou prácou, učením, ktoré vyžaduje aktívnu pozornosť, koncentráciu, obmedzenie pohybu, spoluprácu, podriadenie sa pracovnému tempu, školskému poriadku a disciplíne. Zvládnuť práve tieto činnosti sa javí ako veľký problém pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.